Ветанымнынъ хош аэнки...Эр вакъыт ве эр ерде берабер олайыкъ!

Сайтымызнынъ мухтерем мусафирлери!

Бизлер, сиз киби къонакъларны корьмектен, даима мемнюнмиз!

Азиз достлар, бизим сайтымызнынъ макъсады, къырым халкъынынъ – миллетининъ эдебият ве медениет дюньясына бир аралыкъ – пенджере ачмакътан ибарет. Бизлер, сизлернинъ де, бу меселеде кенди иссенъизни къошып, иштирак этменъизни истеймиз. Яъни, бутюн дюньягъа сачылгъан халкъымызнынъ текрарланмаз аджайип тиль эм де тарих нумюнелерини тапмакъ ве сакълап къалмакъ киби алидженап иште, сизлернинъ де ярдымда булунманъызны арз этемиз. Икметли эдждадларымыз да, халкъ уфюрсе – боран олур, деп, нафиле ерде сёйлемедилер.

Барып да, сизинъ элинъизде бизим мевзумызгъа аит фоторесимлер, магнит тасмасына яхут гъайры усулда язылы сеслер олса ве оларле пайлашмакъ истесенъиз, бизге язынъыз, ёлланъыз. Бизлер, сизде сакъланылып къалгъан эски фоторесимлерни я да деделеринъиз, къартаналарынъыз тарафындан йырланылгъан тюркюлерни, олар тарифлеген, кечмиш иле багълы вакъиаларны, адиселерни, меракълы икяелерни, бир сёзле сёйлегенде халкъ хазинесини сайтымызгъа ерлештирип бармакъ ниетиндемиз. Сизлер бизге къырым, рус, инглиз ве тюркий халкъларнынъ тиллеринде яза билесинъиз.

Бизлер, сайтымыз хусуста сизинъ фикирлеринъизни, теклифлеринъизни, истеклеринъизни динълемеге – эшитмеге – файдаланмагъа ве чареси олдукъча сесленмеге эр вакъыт азырмыз.

Бизим сайтымызнынъ къыйметли мухлислери, сизлерден янъылыкълар ве мектюплер беклеймиз!