Ветанымнынъ хош аэнки...Абдулла Рамиз Паша

Догъды: 1765 сенеси

Вефат этти: 1813 сенеси____________________

* Бу ресим http://en.wikipedia.org/ сайттан алынды

Шаир ве адлиеджи –

Абдулла Рамиз Паша

Абдулла Рамиз Паша Къырымда 1765 сенеси догъду. Тасильни эм догъмуш Ветанында, эм де Тюркиеде алды. О юксек девлет вазифелеринде, бу джумледен махкеме – адлие идарелеринде хызмет этти. Бу, гъает буюк бильгили къырым эвляды, Османлы Императорлыгъы огюнде косьтерген хызметлери – ярарлыкълары ичюн, «Паша» девлет унванына наиль олду. Абдулла Рамиз Паша базы бир менбаларгъа коре, XIX-нджы юзйыллыкънынъ башларында, даа догърусы 1813 сенеси душманлары элинден эляк ола.

Абдулла Рамиз Пашанынъ огълу Иззет Эфенди, озюнинъ «Харита-йы Къапуданан-и Дерья» серлевалы тарихий эсеринде, бабасы акъкъында толу, тавсиятлы, меракълы малюматлар бере.

Эбет, Абдулла Рамиз Паша да, озюнинъ бир сыра къырымлы ветандашлары киби, эдебият иле огърашты. Шахсий фикирлерини, дуйгъуларыны кягъыткъа – шиирий сатырларгъа тёктю.

Абдулла Рамиз Пашанынъ иджадындан нумюнелер, илькиде 1846 сенеси Тюркиеде дюнья юзюни корьди.

Гъарыбым, би-кесим ёкъдур энисим Ахдан гъайры,

Пенахым дест-гирим къалмады Аллахдан гъайры.* * *

Кимини севди Худа, кимини севдада къоду,

Гулю арайыш идип, Бульбулю къавгъада къоду.Назм сатырлардаки базы сёзлерге изаат:


би-кесим – кимсесизим

энисим – достум

пенахым – сыгъынмакъ

синеде ол дагълар ким – кокюсте о яралар ки…

дест-гирим – элимден туткъан