Ветанымнынъ хош аэнки...Сесли эсерлер

«Сесли эсерлер» саифесине буюргъан урьметли достлар, бу саифени ачмакътан макъсад, Къырым топрагъынынъ гъает аэнкли тилине, онынъ теляфузына мураджаат этип, ондан маневий гъыда алмакътыр. Хакъ Тааля къырымларгъа багъышлагъан бу азиз ве дюльбер топракъ киби, онынъ тили де, медениети де… эр шейи ойле дюльбердир. Эм керчек, башкъа тюрлю олмасы да мумкюн дегиль. Бу да акъикъат!

Бунынъ даа бир акъикъат ери шунда ки, бу азиз топракъ догъургъан къадимий ве айны заманда даима генч къырымларнынъ эдебияты да, тарихы да чал асырлар иле акърандаштыр. Башкъаджа сёйлейджек олсакъ, бу мукъаддес топракъта догъгъан эдебият ве шу эдебиятта кенди аксини тапкъан зенгин тарих эп яшамакъта. Базы да Къырым миллий эдебияты, тарихий аралыкълар (паузалар) япса биле, о токътамай, о эп инкишаф эте. Олсун миллий эдебияты, олсун эдебиятнынъ темелини тешкиль япкъан халкъ агъыз яратыджылыгъы – эписи яваш-яваш адымларле олса да, эп илерилев джерьянында булунмакъта.

«Ветанымнынъ хош аэнки...» сайтынынъ азиз мухлислери, иште, сизинъ дикъкъатынъызгъа, къырым миллий эдебиятындан эм де къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан – фольклордан нумюнелер авале этиле. Мезкюр хазине нумюнелерини Юсуф Али (Хапысхорлы) ве Лейля Эмир окъуйлар.

Юсуф Болат
Туфанда къалгъан къоюн сюрюси
Икяе
Шевкъий Бектёре
Къырым ичюн
Шиирлер
Шамиль Алядин
Махульдюрге бардым, агълап къайттым
Эссе
Джевхерий
Кимселер бильмез
Шиирлер
Гъани Мурад
Сахна усталары
Хатыра левхалары
Шукри Аппаз
Къарлар. Арал.
Шиирлер
Исмаиль бек Гаспралы
Аман, огълум. Къырым.
Шиирлер
Ашыкъ Умэр
Сен бир яна, мен бир яна
Шиирлер
Рустем Али
Миллетим Къырым
Шиирлер
Максим Горький
Шаин акъкъында йыр
(Надирнинъ йыры)
Фикрет Къырымлы
Сенден гузель Салгъыр бар
Шиирлер
Умер Ипчи
Зейнеп тизе
Икяе
Лёман Сулейман
Юрегим
Шиирлер
Джынгъыз Дагъджы
Йылдыз
Шиирлер
Амет Адиль
Денъиз керек манъа
Шиирлер
Джемиль Керменчикли
Шаирин гонълю
Шиирлер
Эскендер Фазыл
Бакъ меним юзюме
Шиирлер
Осман Нури Акъчокъракълы
Ненкеджан ханым тюрбеси
Повесть
(1-джи къысым)
Осман Нури Акъчокъракълы
Ненкеджан ханым тюрбеси
Повесть
(2-джи къысым)
Осман Нури Акъчокъракълы
Ненкеджан ханым тюрбеси
Повесть
(3-джи къысым)
Осман Нури Акъчокъракълы
Ненкеджан ханым тюрбеси
Повесть
(4-джи къысым)
Мемет Севдияр
Арзуларым
Шиирлер
Энвер Селямет
Ичкен сувларым
Шиирлер
Джемиль Сейдамет
Къанлы кольмек
Икяе
(1-джи къысым)
Джемиль Сейдамет
Къанлы кольмек
Икяе
(2-джи къысым)
Абляким Ильмий
Чубарым, балам!
Икяе
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть
(1-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть
(2-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть
(3-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (4-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (5-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (6-джы къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (7-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (8-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (9-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (10-джи къысым)
Абляким Ильмий
Ачлыкъ хатирелери
Повесть (11-джи къысым)
Рустем Муэддин
Къырым биз ичюн дженнетдир
Шиирлер
Билял Мамбет
Девир онынъ талийинде
Композитор Ильяс Бахшышнынъ догъгъанына 80 йыл толувы мунасебетиле (1-джи къысым)
Билял Мамбет
Девир онынъ талийинде
Композитор Ильяс Бахшышнынъ догъгъанына 80 йыл толувы мунасебетиле (2-джи къысым)
Билял Мамбет
Девир онынъ талийинде
Композитор Ильяс Бахшышнынъ догъгъанына 80 йыл толувы мунасебетиле (3-джи къысым)
Бугъра Альпгирай
Кимим мен ве нейим мен. Дилек.
Шиирлер
Умэр Ипчи
Мырзанынъ хатире дефтеринден
Икяе
Решид Мурад
Къырымстан
Шиирлер
Лёман Сулейман
Арабат фаджиасы
Баллада
Решид Мурад
Атешин Шаир
Амди Гирайбай акъкъында левха
Юсуф Аким
Сакине Налбандова
Левха. 1-джи къысым.
Юсуф Аким
Сакине Налбандова
Левха. 2-джи къысым.
Рустем Джелиль
Озь юртумда
Шиирлер
Абилькерим Велиля
Истеклерим
Шиирлер
Хаджы Нурий Мустафа
Къырым бизге мирастыр
Шиирлер
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Ашых Керем ве Аслыхан
Дестан
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Ашых Керем
Бейитлер
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Къозукюрпеч
Дестан
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Наркъамыш
Дестан
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Таир ве Зоре
Дестан
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Таир ве Зоре
Дестан. Вариант.
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Арзы ве Гъамбер
Дестан
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Арзынен Гъамбер
Дестан. Вариант.
Къырым халкъ агъыз яратыджылыгъындан
Ашых Гъариб
Дестан
Юнус Эмре
Селям олсун
Шиир
Эйиликке кемлик япма
Къырым халкъ масалы
Койден узакъ ерлерде яш бир факъыр чобан байнынъ къойларыны бакъып юре экен...
Туварджынынъ акъыллы къызы
Къырым халкъ масалы
Куньлерде бир кунь падишилардан халкъны топлап...
Акъыллы кирпинен айнеджи тильки
Къырым халкъ масалы
Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, бир акъыллы кирпинен бир де айнеджи тильки бар экен...
Алтын башнен хыяр баш
Къырым халкъ масалы
Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, бир акъайнынъ къарысы бар экен...
Адам ве копек
Къырым халкъ масалы
Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, Къырымнынъ дагъларында...
Хырсыз къаргъа ве айнеджи тильки
Къырым халкъ масалы
Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен...
Койлю ве тильки
Къырым халкъ масалы
Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, Къырымнынъ дагъларында...
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(1-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(2-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(3-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(4-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(5-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(6-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(7-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Немые свидетели (Тильсиз шаатлар)
Повесть (терджиме, рус тилинде)
(8-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(1-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(2-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(3-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(4-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(5-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(6-джы къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(7-джи къысым)
Юсуф Али (Хапысхорлы)
Тильсиз шаатлар
Повесть
(8-джи къысым)
Лиля Буджурова
Некупленный билет
Шиирлер (рус тилинде)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(1-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(2-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(3-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(4-джы къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(5-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(6-джы къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(7-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(8-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(9-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(10-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(11-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(12-джи къысым)
Шамиль Алядин
Я - ваш царь и Бог
Повесть (рус тилинде)
(13-джи къысым)