Ветанымнынъ хош аэнки...Халкъ яратыджылыгъы
Къырымларнынъ шахсий адларына бир назар
Энвер Озенбашлы

Къырымларнынъ земаневий адларында (энъ эвеля сойадларында) халкъымызнынъ ве тилимизнинъ узун-узадие ве муреккеп тарихы сакъланылмакътадыр... (Девамы...)

Кедай
Усние къартанайнынъ тюркюси

Азиз достлар, бугуньки девирде, къырымлар арасында агъыз яратыджылыгъы иле багълы кедайны расткетирмек, балабан пичен черени ичинден ине тапмакъ киби мушкюль бир алдыр. Велякин, арагъан Мевлямыны булур, дегенлери киби, ниает, бойле кедай тапылды демек мумкюн. Тапылгъан Къырым кедайы – Усние къартанай бир кереден эм бейитлер уйдура, эм де йырлай. Муджизе десенъ, муджизе иште…

Усние Бари къызы Абадиева 1926 сенеси, декабрь 27-де Къырымнынъ Джанкой районы, Барын (Стальное) койинде догъду. О, джеза (репрессия) ерлеринден догъмуш бешигине – Къырымгъа 1987 сенеси къайтып кельди.

Усние къартанай Акъмесчитте (Черноморское) къызы Сейране ханымнынъ янында яшай. Онынъ бугунь де-бугунь 15 торуны ве 11 чеварасы бар.

Иште шимди, 87 яшлы бу нураний Усние къартанай бизим къаршымызда.

Кёрогълу
Эпос-дестан

Заман-заманда, эски заманда бир дане ат бакъкъан адам олгъан. О ат бакъкъан адамны Зулумбий падиша озюне ала ат бакъмагъа. Ана, Зулумбий падишанынъ бир яйласы бар экен. О, яйладан эр йылы налог бир ат ала экен. Ана, куньлерден бир кунь Зулумбий падишасы ат бакъкъан адамны йибере. Бар, дей, яйладан дей бегенген атынъны ал дей... (Девамы...)

Къырым миллий фолклорынынъ тедкъикъатчысы
Ахмет Ахай ве Мирер С.И.

«Ахмет Ахайнынъ лятифелерини сайып чыкъмакъ мумкюн дегильдир, чюнки онынъ акъыл-ферасети, сёз мергинлиги, азырджеваплыгъы ве уйдурмаджылыкъ усталыгъы халкънынъ омюринден яратылып, тюкенмез бир чокъракъ оларакъ чокъ йыллардан ве асырлардан берли фышкъырып турмакъта…»... (Девамы...)

Эски дефтердеки язылар ве Чора Батыр дестаны
Къырымлы несиллериме

Бундан бираз вакъыт эвельси, Ташкент шеэринде (Озьбекстан) ерлешкен Алишер Навои адына Девлет кутюпханеси залында балабан маса башына ерлешип, къырым халкъынынъ джеза (репрессия) ерлеринде миллий тильде чыкъкъан тарихий «Ленин байрагъы» газетини саифелейим. Козюме сыджакъкъанлы бир адамнынъ сурети чалынды... (Девамы...)