Ветанымнынъ хош аэнки...Сабрие Эреджепова

Догъды: 1912 сенеси, июль 12-де

Догъгъан ери: Багъчасарай шеэри (Къырым)

Вефат этти: 1977 сенеси, сентябрь 18-де (Ташкент, Озьбекстан)Меним энишли-ёкъушлы ве чичекли ёлларым (Эссе)

Омюрден бир парча (Хатырлав)

Меджбур олдым мен бир гуле (Юсуф Али, Эссе)

Шиирлери

Тюркюлери
Сабрие Эреджепова

(Йигирминджи асыр къырым йырджысы)

Къырымнынъ эфсаневий йырджысы Сабрие Эреджепова 1912 сенеси июль 12-де къадимий Багъчасарай шеэринде дюньягъа кельди. Бабасы Керим Джемиль оджа олып чалыша, анасы исе, эв бикеси эди. Сабрие 1926 сенеси мектепни битирген сонъра окъувыны девам этмек макъсады иле Акъмесджитке кетти.

Сабрие Эреджепова 1932 сенесинден итибарен халкъ йырларыны иджра этип башлады. О, 1935 сенеси Ялта киностудиясында чыкъарылгъан «Запорожец за Дунаем» серлевалы бедий фильмде кадрлар артында йырлар иджра этти. 1939 сенеси о, Москвада отькерильген 1-нджи Бутюнсоюз эстрада конкурсында иштирак этип, «Истидатлы яш йырджы» дипломы иле такъдирленди.

1940 сенеси Къырымда «Эстрада концертлер бюросы» мейдангъа кетиреле. Бюро ярымаданынъ чешит кой ве шеэрлеринде концертлер тешкилятландырып бара. Бу концертлерде Сабрие Эреджепова да иштирак этти. Айны шу сенеси де, Сабрие Эреджеповагъа «Къырымда нам къазангъан артист» унваны берильди.

1941 сенеси экинджи джиан дженки башлай. Велякин бунъа бакъмадан «Эстрада концертлер бюросы» тарафындан алынып барылгъан концертлер эп девам этти. Артистлер энди госпиталлерде, аскерлер казармаларында, арбий къысымларда чыкъыш япалар. Иште, Сабрие Эреджепова да бутюн вакъыт оларнынъ сыраларында булунды... 1944 сенеси Къырым халкъы сюргюнликке – репрессиягъа огъратылгъанда, Сабрие Эреджепова Ленинабад (шимди Хужант) шеэрине тюшти, къуруджылыкъта бригадир олып чалышты.

1950 сенеси Сабрие Эреджеповагъа «халкъ душманы» тамгъасыны урып, 7 йылгъа джеза лагерьлерине махкюм этиле. Апсхане оны 1957 сенесине къадар къорантадан, санадан… - дюньядан айырды. Арадан 11 йыл кечкен сонъ, ондан «халкъ душманы» тамгъасы ресмий суретте алынып ташланды. Бир сёзле сёйлегенде, санъаткяр бир тамам акъланды.

1957 сенеси Сабрие Эреджепова Ташкент шеэринде мейдангъа кетирильген «Хайтарма» оюн ве йыр Къырым миллий ансамблине давет этиле… 1966 сенеси онъа «Озьбекистанда нам къазангъан артист» унваны берильди.

1973 сенеси Сабрие ханым мутебер 60 яшыны толдурувы мунасебетиле, онынъ юбилей акъшамы олып кечти. Шу тарихий куню Сабрие Эреджепова сонъки кере санагъа чыкъты, сонъки кере битмез-тюкенмез мухлислерине – сейирджилерине теменна этти. Сейирджилер исе, онъа сонъки кере эльчырптылар.

Сабрие Эреджепова Ватаны Къырымгъа къайтып оламады, онъа кенди бешиги иле къавушмакъ насип олмады. Буюк санъаткяр 1977 сенеси, сентябрь 18-де Ташкент шеэринде вефат этти. Шеэрнинъ Домбрабад мезарлыгъында дефн олунды. Къабирине темиз мермерден юксек абиде – Башташы тикленильди…

Эфсаневий Къырым йырджысы догъмуш халкъынынъ дюльбер къальбинде ве икметли хатырасында эбедий къалды.