Ветанымнынъ хош аэнки...Шукри Аппаз

Догъды: 1951 сенеси, март 18-де

Догъгъан ери: Акъташ къасабасы, Самаркъанд виляети (Озьбекстан)


Къарлар. Арал. (Шиирлер - Сесли)

Дуа (Шиирлер)

Инджи сатырларнынъ яратыджысы

Миллетпервер, ветанпервер шаир Шукри Аппаз, 1951 сенеси март 18-де Озьбекстаннынъ Самаркъанд веляетиндеки Акъташ къасабасында догъды. Онынъ ана-бабалары да, догъмуш къырым миллети киби джезагъа (репрессиягъа) огъратылып, о фаджиалы омюрнинъ бутюн аджысыны таттылар. Олар, Алланынъ икметиле сагъ къалдылар ве айны заманда кене Алланынъ ирадесиле, акъикъатта къырымпервер эвлятны – шаирни, Шукри Аппазны осьтюрип етиштирдилер.

Буюк Мевлям тарафындан эдие этильген къудретли бильгини – истидатны Шукри Аппаз козь бебеги киби айбетлей. Бутюн бильгисини – истидатыны джумертликле бир тамам Ветанына, онынъ текрарланмаз аэнкине багъышлай. Нетиджеде, муджизевий Ветан аэнки устюне даа зияде аэнк къошула… Бу да акъикъат!

Бугунь де-бугунь, Къырым миллий назмиетининъ ири векили – замандашымыз Шукри Аппаз азретлери баба-деде юртунда – Ветаны Къырымда яшай, бутюн бош саниелерини иджадкъа багъышлай. О, бир къач шиирлер джыйынтыгъынынъ муэллифидир. «Аз язса да, саз яз»гъан шаир, озюнинъ дюньевий фельсефеси иле суварылгъан назм эсерлериле, джиан эдебияты хазинесининъ зенгинлешмесине эп къошып кельген иссесине Хакъ Таалянынъ кендиси ярдымджы олсун.